Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése – GVOP-2004-4.2.2

2004, January 1 @ 01:00 - 2004, September 29 @ 20:00 CET

Free

A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) keretében a GVOP Irányító Hatóság pályázatot hirdet Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése – egyéb, üzleti célú tartalmak előállítása tárgyában.

A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) keretében a GVOP Irányító Hatóság pályázatot hirdet Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése – egyéb, üzleti célú tartalmak előállítása tárgyában.

I.A támogatás célja
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Információs társadalom és gazdaságfejlesztés prioritás Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése intézkedés Egyéb, üzleti célú tartalmak előállításának támogatása komponense alapján a pályázat célja, hogy növekedjék a közcélú adatok újrafelhasználása és kereskedelme, és a közintézmények és a magánszféra együttműködésének részeként minél több tudományos és kulturális tartalom váljék elérhetővé.

II.A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 550 millió Ft.

III.A támogatott pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 10 pályázat.

IV.Pályázók köre (támogatásra jogosultak)
Pályázatot nyújthatnak be a TEÁOR szerinti

 • kiadói tevékenységgel (22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15);
 • számítástechnikai tevékenységgel (72.10, 72.21, 72.22, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60);
 • jogi, gazdasági tevékenységgel (74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15);
 • mérnöki tevékenységgel, tanácsadással (74.20);
 • műszaki vizsgálattal, elemzéssel (74.30);
 • hirdetéssel (74.40);
 • munkaerő közvetítéssel (74.50);
 • fényképészettel (74.81);
 • titkári, fordító tevékenységgel (74.85);
 • telefoninformációs szolgáltatás nyújtásával (74.86);
 • máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatással (74.87);
 • közigazgatással (75.1, 75.2, 75.3);
 • felsőoktatással, felnőtt- és egyéb oktatással (80.30, 80.41, 80.42);
 • vállalkozói, szakmai érdekképviselettel (91.11, 91.12);
 • film- és videogyártással (92.11);
 • rádió-televízió műsorszolgáltatással (92.20);
 • hírügynökségi tevékenységgel (92.40);
 • könyvtári, levéltári, múzeumi tevékenységgel (92.51, 92.52)

foglalkozó termelő, szolgáltató és kereskedelmi vállalkozások, kereskedelmi szervezetek és kamarák, non-profit szervezetek, közhasznú adatbázisokat kezelő állami és non-profit intézmények (kivéve önkormányzatok és szervezeteik), közgyűjtemények és közszolgáltatók.

V.Támogatás formája
A támogatás formája: a pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő állami támogatás).

VI.A támogatás mértéke
A pályázat keretében beruházási, tanácsadási illetve csekély összegűnek minősülő (de minimis) támogatás igényelhető. A projekt költségvetését az igénybe venni kívánt támogatási kategóriáknak megfelelően kell tagolni. Az egyes támogatási kategóriákban a támogatás mértéke legfeljebb 50% lehet. A “de minimis” kategóriában legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszegű támogatás igényelhető (azzal a megkötéssel, hogy ezen a jogcímen 3 éven belül a pályázó legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő támogatáshoz juthat bármely állami forrásból).
Egy pályázaton a fenti kategóriákat összevonva legfeljebb 500 millió Ft támogatás igényelhető. A legkisebb igényelhető összeg 10 millió Ft.
Beruházási és tanácsadási támogatás esetén a projekthez igénybe vett, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a fent meghatározott 50%-os mértéket.
Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA val növelt, bruttó összköltsége.
Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége. A támogatásként megítélt összeg tekintetében a pályázó ÁFA visszaigénylésre teljes körűen nem jogosult, az így felmerülő vissza nem igényelhető ÁFA összeg, mint költség, a pályázót terheli. (Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 38. § alapján, melyet az ÁFA törvényt módosító 2003. évi XCI. törvény 86. § tartalmaz.)
A pályázónak legalább a projekt visszaigényelhető ÁFA nélküli összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, amelybe gazdasági társaságok esetén bankhitel, lízing, tagi kölcsön, magánkölcsön, az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be.
A támogatás maximális összege csak akkor fizethető ki, ha a pályázó az elszámolható költségeket igazoló számlákat a beruházás megkezdését követő két éven belül benyújtja a közreműködő szervezetnek. Mindazokra a számlákra, amelyek e határidőn túl kerülnek benyújtásra, nem fizethető ki a támogatás arányos része a pályázó részére. A pályázónak a támogatás elnyerésekor vállalt kötelezettségei ez esetben is fennállnak.
A kifizethető támogatás akkor sem haladhatja meg a támogatás maximális értékét, ha az elszámolható költségek összege meghaladja a maximális értéket. Ez esetben a pályázó választhatja meg a még be nem nyújtott számlák alapján, hogy mely elszámolható költségekhez vesz igénybe támogatást.

VII.Kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

 • amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
 • amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;
 • amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;
 • amely jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján saját tőkéje negatív volt;
 • amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely nem per- és igénymentes, illetőleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a rendeletben előírt üzemeltetési kötelezettség idejére;
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően bármikor;
 • aki vagy amely mezőgazdasági tevékenységet (TEÁOR szám: 01.11-05.02) akár fő-, akár melléktevékenységként folytat és/vagy nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki;
 • amely az elmúlt két év mindegyikében a jóváhagyott éves beszámoló vagy az adóbevallás alapján veszteségesen gazdálkodott;
 • amely ezen pályázat keretében már részesült támogatásban. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 288-291. §-aiban meghatározott ellenőrzött társaság és a befolyással rendelkező (kapcsolódó vállalkozások) egy vállalkozásnak minősülnek.
 • amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;
 • amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel;
 • amelynek a pályázatban szereplő projektje ingatlan-, részvény- és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz.

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházásra nem lehet igényelni. A beruházás megkezdésének kritériumait a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat benyújtásának időpontja a pályázat – a pályázó által igazolt – postai feladásának dátuma. Személyes benyújtás esetén az átvételi bizonylaton szereplő dátum a mérvadó.

VIII.Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek
a) Támogatható tevékenységek

 • tartalom előállítási infrastruktúra kialakítása;
 • közintézmény és magánszféra között partnerség alapján digitális tartalom vonatkozású új termékek és szolgáltatások előállítása és forgalmazása;
 • az Internet-használat iránt tömeges érdeklődést gerjesztő és ezen keresztül a digitális tartalom piacát élénkítő, kis- és középvállalkozások sorát megerősítő új tartalmak és szolgáltatások létrehozása;
 • olyan, a tartalomiparban érdekelt kis- és középvállalkozások támogatása, amelyek a meglévő vagy újonnan létrehozandó termékeikkel az Internet “világpiacán” esélyesek a megjelenésre.

b) Elszámolható költségek
Beruházási támogatás esetén a fenti tevékenységekkel közvetlen kapcsolatba hozható eszköz (hardver és szoftver) bekerülési értéke számolható el. Hardver és szoftver beszerzés esetén a bekerülési értékben elszámolható (rendszertervek kidolgozása, telepítés, konfigurálás, tesztelés, éles üzembe állítás) költségeket is figyelembe kell venni.
Vállalkozások esetén a beruházási támogatás csak új telephely létesítéséhez, vagy meglévő telephely bővítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéshez, immateriális javak beszerzéséhez, vagy a termékben, a szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető változást hozó tevékenység megkezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) nyújtható, így szinten tartás, vagy működés nem finanszírozható.
Tanácsadói támogatás esetén a fenti tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadói díjak finanszírozására igényelhető támogatás.
De minimis támogatás igényelhető a fenti tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő, beruházási illetve tanácsadási támogatás kategóriába nem sorolható költségek finanszírozására.
A projekt költségeinek elszámolására vonatkozó szabályok mind a támogatásból finanszírozott részre, mind az önrészre egyaránt kiterjednek.

c) A támogathatósághoz kapcsolódó egyéb feltételek

 • a pályázó saját, emelt szintű szolgáltatást nyújtó honlap kialakítására, fejlesztésére kér támogatást, vagy
 • a pályázó tartalomszolgáltató (bevételének legalább 70%-a tartalomszolgáltatásból származik), vagy
 • a pályázó közhasznú adatbázist kezelő intézmény, közgyűjtemény, vagy közszolgáltató.

Amennyiben a pályázó a 163/2001. (IX.14.) Korm. rendelet szerinti érzékeny ágazatban tevékenykedő vállalkozásnak minősül, akkor a rendelet megfelelő rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
A pályázatban benyújtott feladatok elvégzésére a szerződéskötéstől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre a legalább 50 millió forint elszámolható költségű projektek esetén. Az ennél kisebb projektek végrehajtására legfeljebb 12 hónap áll a pályázó rendelkezésére.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a 163/2001. (IX.14.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésben foglaltak alapján, a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat a támogatási szerződésben rögzített üzembe helyezési (befejezési) időponttól számítva, a megtérülési idő végéig de legalább 5 évig folyamatosan fenntartja és működteti. Amennyiben a pályázó nem tartozik a rendelet hatálya alá, úgy a pályázat benyújtásával önként vállalja a fenti feltétel teljesítését.
Csekély összegű támogatásból nem részesülhetnek a külföldre irányuló szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, a mezőgazdasági illetve halászati termékeket előállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, valamint az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.
A projekt megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerződéskötés feltétele, hogy a pályázó a Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételek szerinti biztosítékkal rendelkezzen.

IX. Projekt kiválasztási kritériumok

 • előnyt élvez a jelenleg is meglévő érdeklődéssel alátámasztott tervezett látogatottságra alapozott projekt;
 • többnyelvűség;
 • jelenleg meglévő off-line tudás- és információ on-line megjelenítése;
 • előnyben van az a projekt, amelyik gazdaságosabb megoldást tesz lehetővé (adott támogatásból több eredményt ér el);
 • előnyt jelent a pályázat szakmai, pénzügyi megalapozottsága, a fejlesztés költséghatékony megvalósítása;
 • előny a tartalmat a célcsoporttal megismertető kommunikációs stratégia;
 • előny a kifejezetten KKV-knak szóló üzleti tartalom;
 • előnyben részesül a környezetvédelmi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat;
 • előnyben részesül az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat

X. A célok számszerűsítésére használt indikátorok
A projekt fizikai és pénzügyi előrehaladásának követése, elsősorban a következő mutatók alapján történik:

 • Elektronikus forgalom növekedése a támogatott vállalkozásoknál
 • Létrejött on-line szolgáltatások száma

A fentieken túl – az operatív program szintjén, számítógépes adatbázisból – értékelés is történik, jellemzően az alábbi alapvető indikátorok felhasználásával:

 • Bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a támogatott vállalkozásoknál
 • Létrehozott és megőrzött munkahelyek száma
 • A létrehozott és megőrzött, nők által betöltött munkahelyek száma
 • Támogatott KKV-k száma

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben foglalt gyakorisággal és tartalommal – adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról előrehaladási jelentés formájában.

XI. A projekt kiválasztás folyamatának rövid bemutatása
A pályázati anyag beérkezését követően a pályázati konstrukcióért felelős Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e

 • a benyújtás;
 • a jogosultság;
 • a teljesség (formai megfelelőség) feltételeinek.

A pályázónak hiánypótlásra kizárólag a pályázat formai hiányossága esetén, a megadott határidőn belül van módja. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a benyújtás, jogosultság és a teljesség feltételeinek, a Közreműködő Szervezet az előre meghatározott értékelési szempontrendszer és az ahhoz rendelt pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelő a pályázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a támogatás odaítéléséről.
A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az Irányító Hatóság vezetőjének. A támogatásról szóló döntést az Irányító Hatóság vezetője hozza meg, amelyről a pályázó támogató vagy elutasító levélben értesül.
A jóváhagyott projektek megvalósítására és a támogatás nyújtás feltételeinek rögzítésére a pályázónak támogatási szerződést kell kötnie a Támogatóval.

XII.A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

1.A pályázat benyújtása szakaszos. Az egyes szakaszok 3 havonként kerülnek értékelésre, az adott szakaszra történő jelentkezés feltétele a pályázat az adott negyedév utolsó napjáig történő benyújtása. A benyújtás végső határideje 2004. szeptember 30.

2.A pályázati anyagot négy példányban (1 eredeti, 3 másolat), valamint a Formanyomtatványt további két példányban elektronikus formában, CD adathordozón, egy csomagban, zárt csomagolásban ajánlott tértivevényes küldeményként, vagy személyesen kell eljuttatni a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóság pályázatok lebonyolításában közreműködő szervezetéhez.

– Postai úton:

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
Kódszám: GVOP-2004-4.2.2.
Közreműködő Szervezet: IT Információs Társadalom Kht.
1410 Budapest, Postafiók 114.
Kérjük a csomagolásra írják rá: “Csomagraktárba”

– A személyes benyújtásra lehetőség van az IT Információs Társadalom Kht. Pályázati Útmutatóban megjelölt irodáiban.

3.A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató, és a Formanyomtatványok 2004. január 31-től elektronikusan letölthetők a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról (www.gkm.hu) vagy az IT Kht. honlapjáról (www.itkht.hu)

4.A Gazdasági Versenyképesség Operatív Programról általános tájékoztatást ad az
EU Pályázati Információs Központ
06-40-2004-94

5.A konkrét pályázatokkal kapcsolatban a következő helyi tarifával hívható kék számon kérhető felvilágosítás:
IT Információs Társadalom Kht.
06-40-2004-54

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Details

Start:
2004, January 1 @ 01:00 CET
End:
2004, September 29 @ 20:00 CET
Cost:
Free
Event Category:
Website:
http://www.gkm.hu/dokk/main/menu/palyazatok/aktualis_palyazatok/gvop_2004_paly/gvop_2004_4_2_2_felhivas.html