Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Jelentkezés – OKJ-s Alkalmazott fotográfus képzés – Fotosarok

2011, August 31 @ 20:00 - 2011, September 26 @ 20:00 CEST

fotosarok.jpg

1 éves, (720 órás) iskolarendszeren kívüli képzés, mely sikeres vizsgák esetén hivatalos, állami „Alkalmazott fotográfus” megnevezésű OKJ-s végzettséget ad.

Általános leírás

1 éves, (720 órás) iskolarendszeren kívüli képzés, mely sikeres vizsgák esetén hivatalos, állami „Alkalmazott fotográfus” megnevezésű OKJ-s végzettséget ad.

Általános leírás
A magyar oktatási rendszer által felkínált fényképészeti képzések közül az „Alkalmazott fotográfus” nyújtja a legsokoldalúbb, a művészeti és kompozíciós kérdésekben legmagasabb szintű ismeretanyagot. Nem a szakma kereskedelmi jellegére koncentrál (fényképész-fotótermék kereskedő) és nem is kizárólag a riportfotók készítésére (fotóriporter), hanem átfogó tudást biztosít a mindennapok fotótémáihoz: épületfotó, tárgyfotó, portré-, modellfotó, természetfotó, makrofotó, sportfotó, reklámfotó, stb., valamint bevezet az egyéni, művészi megformálás és kifejezés világába is. Széleskörű művészetelméleti, stílustörténeti, átfogó fotó- és számítástechnikai ismereteken túl a kiállítási anyagok gyakorlati kivitelezését, valamint a fényképezéssel kapcsolatos gazdasági ismereteket is megtanítja.

Iskolánk a kötelező tananyag átadásán túl nagy hangsúlyt fektet a praktikusan felhasználható gyakorlati ismeretanyagra, ezért:
• Oktatóink fiatal, napi gyakorlattal rendelkező, folyamatosan publikáló, elismert alkotók.
• Az iskolarendszeren kívüli oktatási jelleg lehetővé teszi a külső források bevonását, így a legmodernebb és legújabb technikai eszközök, számítógépes programok bemutatását és kipróbálását a gyakorlatban.
• Minden gyakorlati témakört a saját környezetében tanítunk meg, ami a sokkal intenzívebb szakmai elmélyülés mellett rengeteg élményt és kalandot is jelent hallgatóinknak.

Tananyag
Az „Alkalmazott fotográfus” már az új típusú, moduláris rendszerű szakképzések közé tartozik, és a következő modulokat tartalmazza:
• Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
o Környezet- és tárgykultúra és azok változása.
o A művészettörténet stíluskorszakainak és legújabb irányzatainak sajátosságai az egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan.
o Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások.
o Fontos hazai műemlékek, műgyűjtemények anyaga, az egyetemes művészettörténet emlékanyagának lelőhelyei.
o Az időszaki kiállítások anyagai, alkotóik.
o A műalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek kreatív alkalmazási, adaptációs lehetőségei (kor-, stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés).
o A néprajz és a népművészet alapfogalmai.
o A magyar népművészet.
o Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya.
o A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai.
o A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése.
o A képkomponálás szabályai, a különböző képi elemek felületképző lehetőségei.
o A színek törvényszerűségei és kifejezőereje.
o A fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés lehetőségei.
o A rajzolás és festés mestersége, különböző technikái.
o Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése.
o Bonyolult természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok felépítése, arányai, mozgásai.
o Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása.
o Az épített külső és belső környezet megjelenítése.
o Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolási módok használata.
o Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása.
o A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria, Monge-rendszer).
o A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező kapcsolatai.
o Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása.
o Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása.
o Dombormű, szobor és plasztika készítési folyamata.
o Konkrét feladat önálló, térbeni elképzelése, rekonstruálása.
o Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése.
• A munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
o Technikai-technológiai alapismeretek.
o Alapanyagok ismerete, beszerzési források.
o Munkavédelmi előírások.
o Egészség- és balesetvédelmi előírások.
o Környezetvédelmi előírások.
o A piackutatás és marketing alapjai.
o A finanszírozás lehetőségei.
o Az üzleti terv tartalma, felépítése.
o A különböző vállalkozási formák jellemzői.
o Az üzleti élet protokoll szabályai.
o A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások.
o A szerzői joghoz kapcsolódó szabályok.
o A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok.
o Pénzügyi, munkajogi szabályok.
o Megrendelői igények, társművészetek.
o A költségvetés – költségterv alapelemei.
o Dokumentáció és adminisztráció.
o A munka ütemezésének módja – a technológia által meghatározott határidők.
o A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői.
• Kreatív szakmai tervezés
o Az információgyűjtés menete, formái.
o A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete.
o Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel.
o Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása.
o Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése.
o A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció.
o A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív használata.
o Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl. magyarázó, közlő rajzon).
o Tipográfiai alapszabályok.
o A leggyakrabban használt betűtípusok.
• Fotótechnikai alaptevékenységek elvégzése
o A képkomponálás szabályai, a különböző képi elemek felületképző lehetőségei.
o A színek törvényszerűségei és kifejezőereje.
o A fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés lehetőségei.
o Megrendelői igények, társművészetek ismerete.
o A munka ütemezésének módja – a technológia által meghatározott határidők.
o Az elektromos, elektronikus és digitális fotográfiai eljárások elméleti alapjai.
o A fotográfia laboratóriumi és elektronikus képfeldolgozás eszközeinek – nagyítógépek, hívóberendezések, számítógépek, programok, szkennerek, levilágítók, nyomtatók stb. – rendszerezése, működése, használata.
o Az analóg fotográfia nyersanyagainak – vegyszerek, negatívanyagok (filmek), pozitív anyagok (fotópapírok), speciális anyagok – rendszerezése, működése, kezelése.
o Balesetvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások és eljárások.
o Digitalizálás, képfeldolgozás, retusálás, képmódosítás gyakorlati fogásai, végrehajtása.
• A felvételkészítés előkészületeinek elvégzése
o Technikai – technológiai alapismeretek.
o Az információgyűjtés menete, formái.
o A probléma, vagy feladat meghatározásának, értelmezésének módja – menete.
o Gyűjtőmunka, fotótörténeti és társművészeti előzmények felkutatása, rendszerezése.
o Kreatív ötletek felvetésének (vázlattervek készítése fotográfiai, grafikai, verbális eszközökkel) menete, módja.
o A feladat által megkövetelt külső körülmények, feltételek (pl. helyszín, évszak, napszak, meteorológia) meghatározásának menete, módja.
o A feladat által megkövetelt (fotó)technikai követelmények meghatározása.
o Az anyag- és technikai kísérletek, előtanulmányok végzésének módszerei, folyamata.
o A feladat által megkövetelt szervezési, egyeztetési követelmények meghatározása.
o A fotográfia kialakulásának körülményei, beágyazódása a kor társadalmába és művészetébe.
o A fotográfia története, a fotográfia technikatörténete és ezek kölcsönös egymásra hatása.
o A fotográfia és a társművészetek egymásra hatásának története.
o Fotóesztétikai ismeretek.
o Fotószemiotikai ismeretek.
o A hagyományos analóg fotográfiai eljárások elméleti ismeretei a kezdetektől a zselatinos ezüstig.
o Világítóberendezések, kiegészítő és speciális eszközök stb. – rendszerezése, működése, használata.
o A fotográfiához kötődő előkészítő és szervezési feladatok (helyszínbiztosítás, belépési és forgatási engedélyek, modellszervezés, energiabiztosítás stb.) elvégzésének módja.
o A munka elvégzéséhez kötődő gazdasági és jogi előkészületek (számvetések, szerződések, modell nyilatkozatok stb.) elvégzésének módja.
o A technikai, technológiai lehetőségek és a feladat követelményeinek összehangolása.
o Balesetvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások és eljárások.
• Esemény- és riportfénykép készítése
o Zsánerkép készítésének szempontjai, lehetőségei, sajátosságai, módszere.
o Portré, csoportkép készítésének szempontjai, lehetőségei, sajátosságai, módszere.
o Eseményfotó és riport készítésének szempontjai, lehetőségei, sajátosságai, módszere.
o Fotóillusztráció készítésének szempontjai, lehetőségei, sajátosságai, módszere.
o Fotóesszé készítésének szempontjai, lehetőségei, sajátosságai, módszere.
o Képaláírások és kísérő szövegek tartalmi és stiláris követelmények szerinti elkészítése, az adatok, nevek ellenőrzése és pontosítása, a helyesírás ellenőrzése.
• Alkalmazott fotográfia készítése
o Fotókémia, szenzitometria alapjai.
o Városkép, tájkép készítésének szempontjai, lehetőségei, sajátosságai, módszere.
o Glamour és aktfelvétel készítésének szempontjai, lehetőségei, sajátosságai, módszere.
o Reklámfotó készítésének szempontjai, lehetőségei, sajátosságai, módszere.
• Képzőművészeti fotográfia készítése
o A képzőművészeti fotóhasználat sajátosságai, lehetőségei, fogásai.
o A laboratóriumi (negatív, pozitív) munkák gyakorlati fogásai, végrehajtása.
o A prezentáció jelentősége, eszközei, technológiája és fogásai.
o A fotóarchiválás (rendszerezés, megőrzés) eszközei technológiája és műveletei.
• A fényképezés utómunkálatainak elvégzése
o Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése.
o A különböző vállalkozási formák jellemzői.
o Az üzleti élet protokollszabályai.
o A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások.
o A szerzői joghoz kapcsolódó szabályok.
o Pénzügyi, munkajogi szabályok.
o Dokumentációs és adminisztrációs alapismeretek.
o A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői.
o Képszerkesztés gyakorlati fogásai, végrehajtása.
o Képaláírások és kísérő szövegek tartalmi és stiláris követelmények szerinti elkészítése, az adatok, nevek ellenőrzése és pontosítása, a helyesírás ellenőrzése.
o A prezentáció jelentősége, eszközei, technológiája és fogásai.
o A kész munka leadásának szabályai, módja, a megrendelővel való elszámolás.
o A fotóarchiválás (rendszerezés, megőrzés) eszközei technológiája és műveletei.

Oktatók
• Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
o Réthly Sarolta – képzőművészeti alapismeretek, művészettörténet, szakrajz
• A munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
o Keliger Bernadett – gazdasági ismeretek
o Siményi Gergely – jogi ismeretek
• Kreatív szakmai tervezés
o Siményi Gergely – operatív feladatok
• Fotótechnikai alaptevékenységek elvégzése
o Szabó Kálmán – laborismeret elmélet/gyakorlat
o Lévai Jenő – fotószámtan
o Siményi Gergely – analóg/digitális alapismeretek
o Békefi András – digitális utómunka
• A felvételkészítés előkészületeinek elvégzése
o Siményi Gergely – operatív feladatok
• Esemény- és riportfénykép készítése
o Szandelszky Béla – sajtó-, protokoll-, szocio-, riportfotó
• Alkalmazott fotográfia készítése
o Boros Ferenc – tárgy- és reklámfotó
o Darabos György – épületfotó
o Szilágyi Stefánia – portré-, modellfotó
o Jung Zseni – aktfotó
• Képzőművészeti fotográfia készítése
o Darabos György – zsánerfotó
o Szabó Kálmán – képzőművészeti fotográfia
• A fényképezés utómunkálatainak elvégzése
o Békefi András – adatkezelés
o Siményi Gergely – operatív feladatok

Időbeosztás
Tantermi foglalkozásaink kedden és csütörtökön este fél 6-tól 9-ig tartanak. A gyakorlatok jelentős része hétvégén, általában szombati napokon vannak az órarend szerinti és előre egyeztetett időpontokban.

Felszerelés
Iskolánk hallgatói számára ajánlott a saját, cserélhető objektíves, digitális fotófelszerelés megléte. Ezek közül is a Nikon vagy Canon márkákat ajánljuk, mert ezekhez tudjuk a legtöbb kiegészítő eszközt biztosítani. Akinek nincs saját felszerelése, az is nyugodtan elkezdheti a fotótanfolyamot, a gyakorlatokra tudunk számára fényképezőgépet is biztosítani.

Általános tudnivalók
A fotótanfolyam kezdetekor minden hallgatóval szerződést kötünk, a továbbiakban ez rendelkezik a jogviszony egyéb kérdéseiről.
Az OKJ-s vizsga elkezdésének a feltétele a modulzáróvizsgák megléte, ezekhez minden szakmai és elméleti információt a fotóiskola biztosít a tanulmányi idő alatt.
A fotótanfolyam elkezdésének feltétele a meglévő érettségi bizonyítvány és az egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás.

Részvételi díj: 780 000 Ft
Felhívjuk figyelmüket, hogy fotóiskolánk lehetőséget nyújt a részletfizetésre. Ez esetben négy részletben lehet a tandíjat befizetni melynek első részletét a beiratkozáskor, a továbbiakat pedig arányosan elosztva kell teljesíteni.
Örömmel tájékoztatjuk általunk kiállított tanúsítvánnyal rendelkező, végzett hallgatóinkat, hogy számukra a tandíjból jelentős kedvezményt biztosítunk.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 27.

Details

Start:
2011, August 31 @ 20:00 CEST
End:
2011, September 26 @ 20:00 CEST
Event Category:
Event Tags:
, ,
Website:
http://fotosarok.hu/oktatokozpont/tanfolyamok/OKJ-s-Alkalmazott-fotografus-kepzes.html