Loading Events

« All Events

Fotópályázat – Fertő-táj határok nélkül

július 8 - október 15

A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa és a Verein Welterbe Neusiedler See fotópályázatot hirdet a Fertő/Neusiedlersee kultúrtájon a helyi közösség számára fontos értékek bemutatására.

A pályázat célja
A Fertő /Neusiedlersee kultú rtá j a vilá gö rö ksé g rangot né pi é pit́ é szeté vel, mű emlé keivel, az egymást követő civilizációk régészeti emlékeivel, szőlő- és borkultúrájával, valamint változatos növény- és állatvilágával érdemelte ki. A pályázat célja a határon átnyúló táj értékeinek (természeti környezet, épített környezet, kulturális örökség, turizmus stb.) bemutatása, népszerűsítése.

Pályázati témák
• természet,
• épített környezet,
• ember-és természet harmóniája.

Pályázati feltételek
A pályázók köre: a Fertő /Neusiedlersee kultúrtájon élők Magyarországon és Ausztriában élő 14 év felettiek. Minden pályázó maximum 3 képpel indulhat nevezési díj nélkül.

A pályázatra 2020 jan. 1 utáni képeket várnak!

Zsűrizés és díjazás
Szakmai zsű rizé s é s díjazá s szakké pzett fotográ fusok, az Egyesü let é s civil szervezetekkel együ ttmű kö dve tö rté nik. A pályázatra beküldött felvételekből, a zsűri válogatása alapján kiállítást rendezünk a fertőszéplaki Széchényi-kastélyban. A zsűri által kiválasztott kiemelkedő munkák jutalomban részesülnek és különdíjakat is osztunk a kiá llítá s megnyitó alkalmá val (Kodak utalványok összesen 100 000 Ft értékben ésegyébtárgyinyeremények).Kategóriánkéntegyfotót közönségszavazássalválasztunk ki a közösségi oldalunkon.

Felhasználási jogok
A benyújtott pá lyamű vekre vonatkozóan a Pá lyá zó korlá tlan teljes kö rű , ingyenes felhasználási jogot enged a a Szervezők részére. A felhasználási jog biztosit́ ásának célja, hogy a Pályázat célját és tárgyát népszerűsítse, és hogy a Pályaművek a nagyközönség szá má ra is bemutatá sra kerü lhessenek.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott alkotások elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősséget vállal, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket.

Beküldési határidő: 2022. október 15.

További információk a honlapon.